เกม ฉีกกระดาษ a4 ให้ยาวที่สุด เกมฉีกกระดาษ 

เกม ฉีกกระดาษ a4 ให้ยาวที่สุด เกมฉีกกระดาษ 

เกม ฉีกกระดาษ a4 ให้ยาวที่สุด

เกม ฉีกกระดาษ a4 ให้ยาวที่สุด

เกมฉีกกระดาษ (Paper) A4 ให้ได้ยาวที่สุด จะทำการแจกกระดาษ (Paper) A4 ให้ผู้เล่น (Player) แต่คนละ คนละ 1 แผ่น พร้อมกรรไกร (Scissors) คนละ 1 อัน

จะทำการท้าทาย (Challenge) ให้ผู้เล่น (Player) นั้นทำอย่างไรก็ได้ โดยใช้กรรไกร (Scissors) นั้นตัดกระดาษ (Paper) ให้เป็นวง (Circle) และให้ตัวคนนั้น สามารถที่จะลอดทะลุผ่านไปได้

โดยที่ไม่ให้กระดาษ (Paper) นั้นขาด ห้ามทำการตัดกระดาษ (Paper) PG SLOT เป็นเส้น ๆ แล้วใช้กาว (Glue) ต่อกระดาษ (Paper) ต้องตัดกระดาษ (Paper) ให้เป็นวง (Circle) 

โดยไม่มีรอยต่อเลย การตัดกระดาษ (Paper) ที่ถูกต้อง นั้นก็คือจะต้องให้ทำการพับครึ่งกระดาษ (Paper) ตามความยาว และใช้กรรไกร (Scissors) ตัดกระดาษ (Paper) ขึ้นลง ๆ 

โดยไม่ให้ขาดออกจากกัน เว้นแต่ขอบกระดาษ (Paper) ประมาณ 1 ซม. โดยมีข้อแม้จะต้องเริ่ม (Start) ตัดจากแนวที่กระดาษ (Paper) ถูกพับ 

หลังจากนั้นให้ใช้กรรไกร (Scissors) สอดเข้าไปตามแนวกระดาษ (Paper) พับ ตัดจากจุดมุมปลายกระดาษ (Paper) ไปถึงจุดมุมปลายกระดาษ (Paper) อีกทางแล้วหยุด

เมื่อกางกระดาษ (Paper) ออกมาก็จะได้วงกลมวงใหญ่ (Big Circle) ที่คนสามารถที่จะลอดผ่านได้เกมฉีกกระดาษ (Paper) A4 นั้นเป็นการนันทนาการอย่างหนึ่ง 

ซึ่งการนันทนาการนั้นก็คือ กิจกรรม (Activity) ต่าง ๆ ที่บุคคล (People) สมัครpgslot นั้นเข้าร่วมในช่วงเวลาว่าง (Free Time) โดยไม่มีการบังคับ (No Compulsion) 

หรือเป็นการเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ มีผลก่อให้เกิดการพัฒนาอารมณ์สุข (Happy Mood Development) สนุกสนาน (Fun) 

หรือความสุขสงบ (Peace of Mind) และกิจกรรม (Activity) นั้น ๆ ก็จะต้องเป็นกิจกรรม (Activity) ที่สังคมนั้นยอมรับ

ซึ่งเป็นกิจกรรม (Activity) ที่มีความหลากหลาย ตัวอย่างเช่น กิจกรรมศิลปหัตกรรม (Arts and Crafts Activities) กิจกรรมการอ่านการเขียน (Reading and Writing Activities)

กิจกรรมอาสาสมัคร (Volunteer Activities) ศิลปวัฒนธรรม (Arts and Culture) งานอดิเรก (Hobbies) เกม (Game) กีฬา (Sports) 

การละคร (Drama) ดนตรี (Music) และกิจกรรมเข้าจังหวะ (rhythmic activities)

กิจกรรมนันทนาการ

จุดประสงค์ (Purpose) ของกิจกรรมนันทนาการ (Recreational Activities)

1. เพื่อพัฒนาอารมณ์ (Develop Emotions) ทดลองเล่นสล็อต กิจกรรมนันทนาการ (Recreational Activities) เป็นกระบวนการเสริมสร้าง และพัฒนาอารมณ์ (Develop Emotions) ของบุคคล และชุมชน 

โดยอาศัยกิจกรรม (Actually) ต่าง ๆ เป็นสื่อกลางในช่วงเวลาว่าง (Free Time) หรือเวลาอิสระ การเข้าร่วมกิจกรรม (Activity) ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ 

และกิจกรรม (Activity) นั้นก็จะต้องเป็นกิจกรรม (Activity) ที่สังคมยอมรับ สามารถก่อให้เกิดความสุข (Happy) สนุกสนาน (Fun) และความเพลิดเพลิน

2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ (Enhance New Experiences) กิจกรรมนันทนาการ () ช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ (New Experiences) ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม 

ทั้งนี้ เป็นเพราะความหลากหลายกิจกรรม (Activity) ตัวอย่างเช่น การท่องเที่ยว (Tourism) ทัศนศึกษา (Excursions) 

การเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ (Enhancing new experiences) ในสถานที่ และทรัพยากรท่องเที่ยว (Travel resources) 

ขึ้นอยู่กับประสบการณ์  (Experience) และพื้นฐานเดิมของบุคคล หรือชุมชน (Community)

3. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ (Experience Enhancement) กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ (Experience building activity) หรือกิจกรรม (Activity) บางอย่างที่เคยเข้าร่วมมาแล้ว 

แต่ผู้เข้าร่วมนั้นอยากจะสร้างความประทับใจ (The impression) หรือความทรงจำเดิม (The Original Memory) ก็จะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ (Increases The Experience) ทั้งสิ้น 

4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม (Promote Participation) กิจกรรมนันทนาการ (Recreational Activities) 

จะส่งเสริม (Encourage) การมีส่วนร่วมของบุคคล (Participation of Individuals) และชุมชน (Community) 

ฝึกให้มีโอกาส (Chance) เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน (Community activities) ด้วยความสนใจ (interest) และความสมัครใจ 

เป็นการส่งเสริม (Encourage) การทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม (Group) รู้จักสิทธิ และหน้าที่ 

ตลอดจนความรับผิดชอบ (Responsibility) ต่อตนเอง และต่อผู้อื่นในฐานะองค์กรของสังคม (Organization of Society)

5. เพื่อส่งเสริมการแสดงออก (Promote Expression) สล็อตpg กิจกรรมนันทนาการ (Recreational Activities) หลายประเภทนั้นจะเป็นการส่งเสริม (Encourage) 

ให้บุคคลนั้นได้แสดงออกทางด้านความรู้สึกนึกคิด (Thoughts) การสร้างสรรค์ (Creativity) การระบายอารมณ์ (Emotions) 

การเลียนแบบสถานการณ์ (Imitating Different Situations) หรือพฤติกรรม (Behavior) ต่าง ๆ ทำให้สามารถเรียนรู้ (Learn) และรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้น 

สร้างความมั่นใจ (Build confidence) ความเข้าใจ (Understanding) และการควบคุมตัวเอง (Self-Control)

อัพเดทล่าสุด : 21 กรกฎาคม 2022 (ข้อมูลล่าสุดปี 2022)